เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 27 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า ผู้ตรวจสอบ
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน อาร์เอส 1
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, บัญชี ,การจัดการ บัญชี,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Risk Management, Finance, Negotiation, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To handle audit fieldwork & special audit tasks based on risk-based audit follow the plan and risk management concept.
 • To review audit work papers and monitor assigned audits is completed within the agreed budget and timeline.
 • To assess business, financial and operation risks and exposures and evaluation on the effectiveness of risk management and internal control system.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ธนาคารยูโอบี 2
Save jobforger job
วัฒนา, กรุงเทพ, บัญชี ,การจัดการ บัญชี,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Coordinate, Statistics, Automation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Partner with audit teams to identify the control weaknesses through analyzing large data files from various systems and understanding the business processes.
 • Develop sustainable and re-usable algorithm and data analytics models/programs to improve the audit efficiency and coverage.
 • Develop and maintain dashboards and datamarts to facilitate continuous auditing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน แม็คโคร 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Ensure compliance, quality and operational processes are functioning efficiently and in accordance with company policy.
 • Prepare work papers to ensure organized in accordance with departmental standards and that work performed supports conclusions.
 • Develops audit plans and performs initial and follow-up audits in accordance with professional standards.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
 • ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ควบคุมการตรวจสอบ โดยสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานผล
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ระดับตำแหน่งงาน: ระดับหัวหน้างาน.
 • ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ.
 • บริษัท: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

ETL, SSIS, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาของระบบ Business Intelligence ที่มีการใช้งานจริงแล้ว ดูแลระบบให้ทำงานออกรายงานผู้บริหารทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเป็นปกติ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานได้.
 • พัฒนาระบบ Business Intelligence ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส.
 • จัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมตามที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโสออกแบบให้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย การดำเนินการในเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุม
 • ติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม การแจ้งมติที่ประชุม รวมถึงดำเนินการทางธุรการต่าง ๆ ของการประชุม เช่น การจองห้องประชุม การจัดห้องประชุม การแจ้งกรรมการ และการยืนยันการร่วมประชุม
 • จัดเก็บเอกสารทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท รายงานการประชุมต่าง ๆ ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วน
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 8
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานผู้ช่วย ,นักวิเคราะห์ ไอที / เขียนโปรแกรม,งานผู้ช่วย,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ศึกษาความต้องการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอกระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปเป็นเอกสารสำหรับพัฒนาระบบตามมาตรฐาน
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมและจัดการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการทดสอบระบบให้ได้ตามมาตรฐาน Non-Functional และ Functional และดำเนินการทดสอบให้ได้ตาม Requirement Spec พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการทดสอบ Test script ร่วมกับทีมพัฒนาระบบ และจัดทำรายงานผลการทดสอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 9
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

ERP, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน module ที่ได้รับมอบหมาย 1 module (SD, MM, FI, CO) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา.
 • o เนื่องจากระบบ SAP เป็น integrate system การพัฒนา หรือแก้ไขปัญหามักจะมีการเชื่อมต่อกับระบบงานในหลาย Module ในการสนับสนุนจึงอาจจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดูแล Module อื่นๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันo ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อโปแกรมระบบ SAP และดำเนินการป้องกันปัญหาo ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดซ้ำ, ทดสอบ solution ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 10
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ออกแบบผังภายในอาคาร ให้สอดคล้องกับการใช้งาน ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพี่อประสานงานด้านการออกแบบ
 • Educations Background (การศึกษา)
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมดูแลการจัดประชุมและบริหารจัดการเรื่องการจัดเลี้ยง โดยประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกเรื่องการต้อนรับ ผู้บริหาร / ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องประชุม
 • วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการบริหารงานจัดเลี้ยง โดยคำนึงถึงการจัดทำงบประมาณ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายของ ส่วนงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบเพื่อเพิ่มยอดการขาย / กำไรให้กับบริษัท
 • บริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพ ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 12
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานเลขานุการ ,งานผู้ช่วย งานเลขานุการ,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม และ/หรือ งานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี.
 • มีประสบงานด้านอุตสาหกรรม MICE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
สมัครงานนี้
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 13
Save jobforger job
จตุจักร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,งานผู้ช่วย การตลาด / โฆษณา,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Social media, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor or Master degree in Marketing, Business or any related field with at least 3-5 years experience in marketing.
 • Knowledge and Experience with Social Media Marketing.
 • Strong analytical, communication and interpersonal skills.
สมัครงานนี้
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 14
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Initiate and manage brand campaign including communication strategy, media, digital, PR and partnership (small campaign, press conference or etc.).
 • Implement 360 communication plan and manage cross-functional and agencies.
 • Monitor all brand activities are smoothly executed and aligned with brand strategy.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 15
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,งานผู้ช่วย การตลาด / โฆษณา,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Excel, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor or Master Degree in Marketing, Business or related field.
 • At least 3-7 years of experience in marketing or agency.
 • Knowledge and Experience in Food Retail or Food Business would be strong support.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinate with internal and external teams to organize plant visits/conferences/events
 • Manage and organize conferences, road shows, conference calls, and investor meetings both local and international
 • Organize any event/exhibition to present company financial information.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แอคเซนเจอร์ 17
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Review, classify and/or remove content according to client guidelines, using specific tools and channels.
 • Understand and remain updated on changing client policies and guidelines.
 • Investigate, resolve, and relay complex content issues to the broader Trust and Safety team.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 18
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,งานผู้ช่วย การตลาด / โฆษณา,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop, plan and execute channel strategies and trade promotions for the key accounts and trade channel to achieve sales objectives.
 • Monitor competitive activities and submit monthly report to track frequency and types of promotions taking place in the various trade sectors, documenting such activities for analysis, reporting and future referencing purposes.
 • Monitor and evaluate the effectiveness of trade promotions and in-store promotions to determine whether these meet the Company objectives, and make recommendations for ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 19
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Summarize & feed Learning Management System functionality requirements to the LMS Project Team to develop & improve platform to fulfill users' experience & engagement, including ensuring the alignment between developed functionality and user requirements, and system stability by attending User Acceptance Test (UAT).
 • Manages the day-to-day operations and maintenance of the Learning Management System by collaborating with a team of ThaiBev Training s Learning Program design, and Learning Delivery such as setting up courses & programs, uploading online learning conte ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยเบฟ 20
Save jobforger job
ห้วยขวาง, กรุงเทพ, บริหารทรัพยากรบุคคล ,งานผู้ช่วย บริหารทรัพยากรบุคคล,งานผู้ช่วย
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างผู้สมัครศักยภาพตรงตามความต้องการของธุรกิจ.
 • การบริหารจัดการอัตรากาลังคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
 • ให้คำปรึกษาBU ในฐานะ HRBP เพื่อสนับสนุนการทำงานของBU.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ตรวจสอบ
 • 1
 • 2