มี 19 ตำแหน่งงานสำหรับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หางาน สมัครงาน บางจาก 1

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Risk Management, Management, Market Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Oil price hedging strategies.
 • Background derivatives/paper trading.
 • Energy market analysis and price forecast.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 2

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการ.
 • จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชี รายงานทางบัญชี.
 • ดูแลและจัดทำสรุปสัญญาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 3

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Research, ETL, SQL

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Identify opportunities for leveraging company data.
 • Build models and machine-learning algorithms.
 • Understanding of machine-learning and research.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 4

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด.
 • วางแผนจัดหาสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลาย.
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 5

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

CPA

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.
 • นำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร.
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 6

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Microsoft Office, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ตรวจ/จัดทำร่างสัญญา.
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล.
 • การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 7

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Chemical Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาด้าน Operation.
 • ศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน.
 • มีความรู้ Chemical Eng. & Process Technology.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 8

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Compliance, Finance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Portfolio Strategic decision making.
 • Develop and implement portfolio management measure.
 • Able to analyze financial statement.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 9

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดทำแผนการผลิต จัดหา จำหน่ายและสำรองผลิตภัณฑ์.
 • วิเคราะห์ต้นทุน/ผลประโยชน์ จากทางเลือกในการจัดหา.
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการผลิต จัดหา.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 10

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วางแผนการจัดส่งน้ำมันทางเรือ ท่อ รถ ระหว่างคลัง.
 • บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ (ท่าเรือ, ถังน้ำมัน).
 • เจรจาคู่ค้าเพื่อทำการนัดหมายซื้อ/ขายน้ำมัน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน บางจาก 11

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine.
 • Rotating e.g. Pump, Compressor, Steam, Gas Turbine.
 • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 12

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, SAP, Power BI

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกลุ่มประเภทธุรกิจ.
 • วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริหาร และนำเสนอรายงาน.
 • มีความสามารถในการใช้ SAP และ Power BI.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 13

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน.
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีจ่ายเงิน.
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 14

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Architecture, Digital Marketing, Fast Learner

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรที่ความมั่นคง.
 • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว.
 • มากกว่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ยังมีถึงคนในครอบครัว.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 15

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดทำโครงสร้างราคาต้นทุนสินค้า.
 • วางแผนการผลิตน้ำมันหล่อลื่น.
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นตามความต้องการของตลาด.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 16

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Finance, Microsoft Office, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Perform monthly cash flow, cash-in/out projection.
 • Analyze and forecast working capital needs.
 • Keen in critical thinking, strong process design.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 17

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ร่วมวางแผนภาษี สนับสนุนกลยุทธ์ทางภาษี.
 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่บุคลากรภายใน.
 • กำกับดูแลนโยบายภาษีของกลุ่มบริษัท.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 18

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์.
 • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน.
 • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 19

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Employer Branding, Branding, Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Employer Branding Development.
 • Employee Value Proposition Management.
 • Internship Program.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • สมาชิกฟิตเนส
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเดินทาง
 • โทรศัพท์บริษัท
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Fluxusสมัครงาน พาณิชยการแห่งประเทศไทยสมัครงาน พันธุ์ทิพย์สมัครงาน WorkVenture Technologies
close