คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 86% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แม็คโคร 1

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"สยามแม็คโคร บริษัทที่ดีเยี่ยม"

Supervisors - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ข้อดีของบริษัทสยามแม็คโคร คือ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัืเติบโต สร้างขวัญกำลังใจให้พนึกงานอยู่เสมอ ผละอบแทนที่ได่รับจากความสำเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี จัดฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และด้วยจิตวิทยาในการบริหารที่ดี่เยี่ยมของผู้บรืหารส่งผลให้พนักงานทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ส่งผลให้องค์กรแระสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถ้ามีโอกาศก๋อยากเแ็นส่วนหนึ่งขอบสยามแม็คโครอีกครั่ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่เข้าใจว่าพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ได้ทำให้บริษัท เสียหายขอสมัครเข้าทำงานใหม่บริษัทไม่รับเข้าทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้ผู้บริหารทุกท่านบริหารงานให้องค์กรประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปคุ่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว แม็คโคร 2

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ความรู้"

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการเจริญเติบโต และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีงานที่ท้าท้ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานและบริษัท

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรที่แออัดมาก ระบบบางระบบยังคงเก่าละค่อนข้าง manual และการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลานาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นบริษัทที่น่าทำบริษัทหนึ่ง ซึ่งต้องกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว แม็คโคร 3

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"งานท้าทาย หลากหลาย ได้ความรู้ ในระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก"

Section Managers ALC - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานล่วงเวลามากเกินไป บุคลากรเก่าๆนังยึดติดการทำงานแบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำให้เด็กรุ่นหลังทำงานด้วยลำบาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ฝ่ายไอทีค่อนข้างจะทำงานหนักความรับผิดชอบสูง อยากให้เพิ่มฐานเงินเดือนให้มากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

รีวิว แม็คโคร 4

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"รู้จักลูกค้ามากมาย"

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มั่นคง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่มากเกินไป งานที่ซ้ำๆ และการแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ทำในสิ่งที่ควรทำ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

รีวิว แม็คโคร 5

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานนิสัยดีเป็นกันเอง ช่วยเหลือและมีน้ำใจให้กันดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานหนัก ล่วงเวลาเยอะมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทุกเทศกาล

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

รีวิว แม็คโคร 6

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ชอบเรื่องเงินเดือนสวัสดิการ โบนัสการดูแลความเอาใจใส่ของหัวหน้า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คนที่จะต้องปรับประจะจำใช้เวลายาวนานวุฒิการศึกษาสูงเกินไปการยิ้มและการทำงานแต่ล่่ะแผนก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

รีวิว แม็คโคร 7

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่นิสัยดี และคอยช่วยเหลือเวลามีปัญหา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ต้องยอมรับว่างานค่อนข้างหนัก เป็นงานที่กดดันพอสมควร และหัวหน้า (Section Manager) ไม่ค่อยรับฟังปัญหา และไม่ค่อยสอนงานให้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เดียคริทสมัครงาน เซ็นทรัลเรสเตอรองส์สมัครงาน Grapao Doodeeสมัครงาน หอการค้
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ