ข่าวสารใหม่ๆ | 29 September 2021

สรรสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในแบบของยูนิชาร์ม


โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งใหม่ เกิดขึ้นมามากมายทั้งเรื่องของเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล องค์ความรู้เทคนิคในการทํางานและงานวิจัยใหม่ จนเรียกได้ว่าคนที่ไม่สามารถก้าวทันหรือปรับตัวเรียนรู้ได้ไม่ดีจะหลุดจากวงโคจรของการพัฒนาตัวเองไปได้เลย แต่ถ้าถามว่าแล้วในสิ่งต่าง ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตอนนี้เราควรจะเรียนอะไรดีเพราะในแต่ละวันกว่าจะกลับถึงบ้านเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีเราควรที่จะเลือกเรียนอะไรที่เป็นประโยชน์กับงานที่ทําดีก็เป็นคําถามที่ดูจะตอบได้ยาก

แต่ที่ยูนิชาร์มเขาได้เห็นถึงปัญหานี้และได้พัฒนาสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนที่ทํางานในองค์กรมาก นั่นก็คือการรวบรวมเอาความรู้ต่าง ที่จําเป็นต่อการทํางานมารวมไว้เป็นคู่มือสําหรับให้พนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการทํางานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงนําไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคนด้วย ซึ่งยูนิชาร์มเป็นองค์กรระดับโลกที่มีออฟฟิศอยู่ในหลายประเทศก็สามารถใช้หลักสูตรนี้ในการพัฒนาพนักงานทั่วโลกให้สามารถทําเป้าหมายเดียวกันสําเร็จได้ จะเป็นอย่างไรมาดูพร้อมกันกับ WorkVenture เลย


Unicharm Way คือวิถีแห่งการทํางานที่ยูนิชาร์ม

ในบางที่การพัฒนาบุคลากรอาจจะเป็นหาคอร์สเรียนเสริมให้พนักงานแล้วให้พนักงานสามารถไปเลือกเรียนได้เองซึ่งอาจจะทําให้พนักงานเรียนไม่ตรงจุดกับที่จะนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการทํางานที่บริษัทเพราะว่างานที่บริษัทก็มีข้อมูลมากมายที่ต้องเรียนและจําให้ได้ ที่ยูนิชาร์มจึงได้จัดประมวลความรู้และวิธีการทํางานที่หลากหลายขัดเกลามาเพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานใช่แล้ว ที่ยูนิชาร์มได้รวบรวมเอาองค์ความรู้ต่าง มาดัดแปลงและต่อยอดพัฒนาเทคนิคมากมายเพื่อให้เข้ากับการทํางานที่บริษัทซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ในที่ทํางานเลยและยังช่วยให้พนักงานเข้าใจในกระบวนการทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้พนักงานยูนิชาร์มทั่วโลกสามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้โดยพนักงานจะได้รับคู่มือรวมไปถึงคอร์สเรียนสําหรับการเรียนรู้ภายในองค์กร จากนั้นเมื่อทํางานจริงพนักงานก็จะสามารถใช้แนวทางของ Unicharm Way มาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง โดยมีข้อดีคือหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่างก็เข้าใจวิธีเหล่านี้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นได้การทํางานจริงภายใต้การเรียนรู้ของยูนิชาร์มเป็นอย่างไร

ตัวอย่างของการนํา Unicharm Way ไปใช้ในการทํางานจริงนั้นมีอยู่มากมายและก็เจ๋งมาก เลย เช่นการพัฒนาคนที่เป็นระดับหัวหน้าทีมที่มีลูกน้อง บริษัทจะมีโปรแกรมในการช่วยส่งเสริมความสามารถของหัวหน้าในการพัฒนาการทํางานของลูกน้อง เพราะว่าหัวหน้าทีมถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทักษะมาแล้ว มีประสบการณ์ในการทํางานและมีความใกล้ชิดกับลูกทีมมากพอที่จะสามารถสังเกตพัฒนาการและความต้องการของลูกทีมได้ จากนั้นหัวหน้าก็จะสามารถดําเนินตามแนวทางที่บริษัทวางเอาไว้เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนสําหรับพัฒนาลูกน้องด้วย เช่น ลูกน้องต้องการอะไร ขาดสกิลอะไร แล้วจะทําอย่างไรให้ลูกน้องสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนเหล่านี้จะมีการประเมินกันอย่างใกล้ชิดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนหรือว่ารายปี สิ่งที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นก็คือการวางแผนเหล่านี้จะไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับอะไรเลย แต่จะมีการพูดคุยกับลูกทีมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ข้อดีของการทํางานอย่างนี้ก็ทําให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ในฝ่ายของคนที่ทํางานเป็นหัวหน้าจะได้ทักษะในการฝึกคิดวิเคราะห์ การเป็นคนช่างสังเกตและพัฒนาความสามารถในการวางแผนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการเขียนและการพูดคุยกับลูกทีม ในขณะที่คนที่ทํางานในตําแหน่งรองลงมาจะมีโอกาสได้เห็นว่าหัวหน้าของเราทํางานเป็นอย่างไร คิดอย่างไรและทําไมถึงคิดเช่นนั้น โดยยสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างสังคมการทํางานที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น ถือว่าเป็นการเทรนงานในหน้างานกันไปด้วยเลย

ไม่เพียงแต่ในส่วนของทีมเท่านั้น บริษัทยังมีการประชุมอัปเดตงานกันทุกวันจันทร์ซึ่งจะมีหัวหน้าในระดับสูง มาร่วมพูดคุยถึงสิ่งต่าง ที่เกิดขึ้นและบริษัทจะมีขั้นตอนการดําเนินงานต่าง อย่างไรต่อไป ซึ่งการประชุมนี้สามารถให้คนอื่นเข้าไปฟังได้ โดยคนที่เข้าไปฟังก็จะมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารและเข้าใจตําแหน่งที่ตนอาจจะได้รับในอนาคต นอกจากนี้ยูนิชาร์มยังมี Talent Development Program ที่ช่วยให้คนที่มีศักยภาพสูงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานมากขึ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้งานในทุกแผนกในหลาย Business Functionเช่น เรียนรู้งานเซลล์ การตลาด การผลิตเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของการทํางานมากขึ้น ทําให้สามารถเชื่อมโยงงานระหว่างแผนกต่าง ของยูนิชาร์มได้ดียิ่งขึ้น

หลักการทํางานของยูนิชาร์มนั้นสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการทํางานตั้งแต่แรกเริ่มจนสามารถขึ้นสู่ระดับสูงได้เลย เพราะในคู่มือจะมีแนวทางในการรับมือกับหลาย สิ่ง อย่างคนที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นสูงช่วงใหม่ อาจจะพบว่ามีหลายสิ่งที่ต้องจัดการมากกว่า Unicharm way ก็เป็นหนทางหนึ่งในการช่วยเหลือพนักงานระดับหัวได้เป็นอย่างดี อย่างที่ คุณศศิวิมล กังวาลไกล (คุณทรายผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์ในวารสารของยูนิชาร์มประเทศญี่ปุ่น

ยูนิชาร์ม : “อะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณทรายบ้าง นับตั้งแต่ได้เริ่มงานกับยูนิชาร์ม ตลอดจนบทบาทใหม่ๆ ที่ได้รับในวันนี้? “

คุณทราย : “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการได้รับโอกาสให้เข้ามาดูแลงานกฎหมายในฐานะผู้จัดการ  แน่นอนว่าบทบาทความรับผิดชอบที่ต้องบริหารทั้งงานและคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อก่อนเราอาจจะเชี่ยวชาญในสายงานของเรา แต่เมื่อเป็นผู้จัดการแล้ว สิ่งที่บริษัทช่วยให้บริหารจัดการดีขึ้น คือการอบรมต่างๆ จากทางฝ่ายบุคคล และ Management handbook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Unicharm way นอกจากนี้แล้วเรายังได้รับแรงบันดาลใจดีๆ ผ่าน  'Message from the President Office' จากผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถในญี่ปุ่นอยู่เสมออีกด้วย และสุดท้ายคือการทำงานที่เหมือนครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเสมอ และแม้แต่ทรายเองก็ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากลูกทีมตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าของทรายค่ะ

 ยูนิชาร์มยังคงมีความมุ่งหวังที่สร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนและได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่และยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก เพราะที่นี่เปิดรับสิ่งใหม่ อยู่เสมอ หากคุณคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น การทํางานที่ยูนิชาร์มจะต้องเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันแน่นอน