ข่าวสารใหม่ๆ | 8 August 2021

บางจาก สร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่


เวลาพูดถึงบริษัทชื่อไทยหลายคนอาจจะนึกถึงองคก์รที่อยู่มานานแล้ว หรือมีรูปแบบการทํางานที่ตายตัวไม่เหมือนกับพวกบริษัทสตารต์อัปหรือบริษัทต่างชาติที่มีความยืดหยุ่นและมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ลบภาพจําเหล่าน้ันไปได้เลย เพราะบริษัทใหญ่ ๆ ทุกวันนี้ต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนําทั้งนั้น ย่ิงถ้าพูดถึงความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองคก์รให้ทันสมัย WorkVenture คงจะต้องพูดถึง บางจาก บริษัทมหาชนด้านพลังงานสัญชาติไทยที่ทุกคนต้องรู้จักเเละเคยใช้บริการกันอย่างเเน่นอน

บางจากเป็นหนึ่งในองคก์รที่สามารถจัดการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ทําให้การทํางานเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น บางจากยังสนับสนนุการสร้างการเรียนรู้ให้แก่พนักงานเพื่อนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เเละยังผลักดันสตาร์ตอัปใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเข้าสู่สังคม ซึ่งควบคู่นโยบายจาก Greenovation (Green + Innovation) เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมสีเขียวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย การทํางานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตร และ สนับสนนุสตารท์อัปจากคนของบางจากเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีต่อลูกค้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจบางจาก จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย 


เรียนไม่อั้น แล้วแบ่งปันสู่เพื่อน ๆ

สําหรับคนทํางานน่าจะรู้จัก Power BI หรือโปรแกรมสุดวิเศษท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจํานวนไม่จํากัดจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลสําคัญท่ีคนทํางานต้องใช้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟล์ Excel หรือ Microsoft Access ก็สามารถนํามาคํานวณได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็สรุปข้อมูลเป็นตาราง เป็นกราฟได้หมดเลย มีประโยชน์มาก ๆ ดังนั้นฝ่ายดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลก็เล็งเห็นประโยชน์  จึงได้จัดคอร์สอบรมเก่ียวกับ Power BI เพื่อช่วยการจัดการกับข้อมูล ทั้งจัดระเบียบ คํานวณ ปรับแต่งอัตโนมัติ  และสามารถนําเสนอให้ออกมาน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงาน หรือการนําเสนอผลที่ดูง่ายขึ้น จะได้ทําให้โปรเจ็กต์สําเร็จไว ๆ พนักงานคนไหนมีข้อมูลท่ีต้องการนําเสนอก็สามารถนํามาวิเคราะห์เป็นภาพได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ยังมีคอร์สอบรมใหม่ ๆ มาเรื่อย ๆอีกด้วย

โดยไม่เพียงแต่คอร์สอบรมเท่านั้น แต่ที่บางจากยังมีคอร์สเรียนออนไลน์มากมายแบบฟรี ๆ ไม่จํากัดหัวข้อ ที่พนักงานสามารถเลือกเรียนได้เองเลย ตามหัวข้อที่ตนเองสนใจผ่านระบบของ SkillLane ไม่ว่าจะเรียนเพราะอยากเลื่อนตําแหน่ง หรือ อยากเรียนเพราะอยากรู้เฉย ๆ ก็สามารถไปเรียนได้เลยเพราะสามารถเรียนได้ทุกท่ี ในเวลาท่ีว่างจากการทำงานโดยพนักงาน สามารถเข้าเรียนตามรายการที่ทาง HR กําหนด หรือตามหัวข้อท่ีตนเองสนใจนอกเหนือจากท่ีทาง HR กําหนดก็ได้ผ่านระบบของ ConicleX ซึ่งการที่มีคอร์สให้เลือกเรียนเยอะ ๆ ก็ทําให้สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วยังผลต่อความก้าวหน้าอีกด้วย
 


มีการจัดอบรมไปแล้ว เรียนออนไลน์ไปแล้ว สําหรับใครรู้สึกว่าตัวเองมีของแล้วต้องการปลดปล่อยความรู้ อยากแชร์ ให้กับเพื่อนร่วมงานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน เพราะที่นี่เขามีการผลักดันให้พนักงานที่พัฒนาตนเองจนสามารถเป็น ผู้บรรยายหรือวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่พนักงานกันเองได้ในหัวข้อท่ีตนเองถนัดผ่านโครงการท่ีมีชื่อว่า Train the Trainer Program เพื่อหากูรูจากภายใน (Internal Instructor) โดยจะมีทีมทาง HR และจากบุคคลภายนอก เข้ามาช่วยฝึกฝน พัฒนาจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียว

แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย การจะเรียนแล้วนํามาใช้งานได้จริง หรือต่อยอดอย่างสรา้งสรรค์ จําเป็นต้องสถานที่ที่เหมาะสม บางจากจึงไม่ใช่แค่จัดคอร์สเรียนให้เรียน ๆ กันอย่างเดียว แต่บางจากยังสนับสนุนให้พนักงานมีความสร้างสรรค์ เร่ิมตั้งแต่ตัวออฟฟิศที่มีการจัดสถานที่ทํางานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสําหรับให้พนักงานได้ใช้บริการและรองรับความ เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ เครื่องไม้เครื่องมือครบครันทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยทีมบุคลากรที่พร้อมให้ข้อมูลและความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ควรนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน แล้วก็มี Co-Working Space ที่พนักงานสามารถเลือกทํางานจากที่ไหน ห้องไหน ชั้นไหนก็ได้ ที่ช่วยส่งเสริมใหพนักงานมีพื้นท่ีที่จะคิดไอเดียและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ใครเบื่อ ๆ โต๊ะทํางานก็ออกมาหามุมท่ีชอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานได้เลย
 


 

ปรับเปลี่ยนสู่โลกเทคโนโลยี

บางจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีพนักงานทํางานอยู่เป็นจํานวนมาก ทั้งพนักงานประจําออฟฟิศพนักงานที่ทํางานเป็นกะ ฝ่ายช่างและอีกมากมาย การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ ทําอย่างไรพนักงานจะสามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย ถ้ามีคนมาถามข้อมูลของตัวเองกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทีละคนสองคน HR ก็ต้องทํางานหนักแล้ว เพราะต้องมาหาว่าข้อมูลใครเป็นของใคร บางจากก็พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยตอบคําถามพนักงานผ่าน Line Official Account ไปเลย เพียงเท่านี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลจากฝ่าย HR ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านมือถือของตัวเองได้ แล้วเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้ใครจะไปรู้ว่ามัน สําคัญมาก ๆ

นอกจากนี้ยังได้นําเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ในหลากหลายส่วนงานของทางบางจาก โดยมาช่วยสนับสนนุการทํางานในกระบวนการที่มีข้อมูลปริมาณมากและมีการทำงานซํ้า ๆ เพื่อช่วยลดกระบวนการทํางาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย RPA ได้พัฒนาและสอนโดยบุคลากรฝ่ายดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศของทางบางจากเอง ซึ่งหากฝ่ายไหนเห็นว่าแผนกของตนเองนั้นทํางานในลักษณะซํ้า ๆ 

ก็สามารถบอกหัวหน้างานเพื่อหาทางลดงานรูทีนซํ้า ๆ ได้เลย เพราะที่นี่เน้นใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยพนักงานภายในองค์กร แล้วที่ทําเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าบางจากนั้นสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสในการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจนั่นเอง
 


สนับสนุนพนักงานให้เติบโต มุ่งสนับสนุนสตาร์ตอัป

การที่บางจากสนับสนุนและให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้มากมายอย่างนี้ก็เพราะบางจากได้วางแผนให้กับพนักงานแล้วว่าจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างไรบ้าง อย่างการหาคนมาทํางาน บางจากจะให้คนข้างในมีโอกาสก่อนเสมอแล้วจึงค่อยประกาศออกไปสู่ข้างนอก แล้วสําหรับคนที่ไปเรียนคอร์สพัฒนาทักษะมาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถย้ายสายงานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปทํางานที่ใกล้เคียงกัน หรือว่าจะย้ายข้ามสายงานไปเลยก็สามารถทําได้เช่นกัน ขอเพียงพนักงานเปิดใจปรึกษากับหัวหน้างานหรือทาง HR ก็พร้อมจะมีไกด์ไลน์ให้พนักงานสามารถทําได้อย่างมีความสุขตามสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่ถ้าชอบมากจริง ๆ ก็ยังสามารถขอทุน ไปเรียนต่อได้ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ว้าวไหมล่ะ

WorkVenture มีโอกาสรู้มาว่าการย้ายสายงานที่บางจากสามารถทํา ได้จริง อย่างมีวิศวกรท่านหนึ่งสนใจเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วประกวดไอเดียกับบางจาก และ ผลงานที่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือ "Winnonie" ที่ให้บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้นํ้ามันถึง 10 เท่า และสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ swapping ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถนําแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนได้ที่ตู้สําหรับแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีบริการนํ้ามันบางจาก ช่วยให้พี่น้องวินมอเตอร์ไซคห์ลาย ๆ คนยิ้มออกได้เลย เพราะลดทั้งภาระหนี้และยังรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมกัน ปัจจุบันสามารถแยกตัวเองออกมาเป็นบริษัท วินโนหนี้ จํากัด ในเครือของทางบางจากและดําเนินธุรกิจอย่างอิสระด้วยตนเอง 
 


สําหรับบางจากนั้น WorkVenture มองว่าเป็นบริษัทไทยท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีเลย การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้และมีเวทีสําหรับการแสดงออก เพื่อให้พนักงานได้มีท่ียืนและได้แสดงศักยภาพก็จะทําให้องค์กรสามารถเติบโตไปพร้อมกับพนักงานดี ๆ และนับวันพนักงานก็จะย่ิงรักองค์กรที่ทํางานด้วยมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 บางจากก็ยังเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดีเลย รู้แบบนี้แล้วก็เข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าทําไมใคร ๆ ก็อยากทํางานที่บางจาก

close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
close