วิศวกรขาย/ผู้จัดการฝ่ายขาย

ที่เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

จำนวน 5 อัตรา

ขายและให้บริการสินค้าอตุ สาหกรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ เช่น เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง, เครื่อง
โปรยน ้าดบัเพลิงหรือลดฝ่นุ ควนั, เครื่องกา เนิดไฟฟ้า ที่ใช้ในงานแบบ Mobile ในสนามบิน และภาคสนามอื่นๆ


หน้าที่และความรบัผิดชอบ

• สามารถค้นหาตลาด ส ารวจตลาด วิเคราะห์ตลาด น าเสนอสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/
เอกชน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานก าหนด
• วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้าเพื่อน าเสนอสินค้าเงื่อนไขการขาย เยี่ยมลูกค้า มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า
• สนับสนุน/จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอราคาและประกวดราคา
• บริหารจัดการการสั่งซื้อของลูกค้าจนสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้จนสามารถได้รับการช าระเงินจากลูกค้า
ครบถ้วน เรียบร้อย
• มีความสามารถในการประเมินและบรรลุเป้าหมายของการขาย
• ปฏิบัติตามค าแนะน าอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชา
• ท ํางํานจันทร์ ถึง ศุกร์เวลํา 8.30 – 17.30 น.

คณุสมบัติของผู้สมัคร

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปวช., ปวส.,ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จ ากัดสาขา
• เพศหญิงหรือชาย อายุ24 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Word, Excel, Outlook, Power point อื่นๆ
• บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจและมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
• ตรงต่อเวลําและมีควํามรับผิดชอบสูง มีความรู้ด้านบริหารจัดการโครงการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบขับขี่
• มีประสบการณ์ด้านเครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องท าความเย็น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบดับเพลิง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และผลตอบแทน

• ประกันสังคม และ ประกันอุบัติเหตุหมู่
• เบี้ยขยัน โบนัส และ คอมมิสชั่น ตํามเงื่อนไขของบริษัท
อัตรําเงินเดือน 25,000 – 75,000 บําท ตํามประสบกํารณ์ ควํามสํามํารถ และควํามรับผิดชอบ
(รวมค่ําน ้ํามัน และ ค่ําบ ํารุงรักษํา / ค่ําโทรศัพท์+3G/4G / ค่ําทํางด่วน)
• มีโอกําสได้เดินทํางไปฝึกอบรมและดูงํานที่โรงงํานในต่ํางประเทศ ตํามเงื่อนไขของบริษัท

ทักษะที่จำเป็น
 • Mechanical Engineering
 • English (Good)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 2 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Microsoft Office
เงินเดือน
 • 25,000 - 75,000 THB
สายงาน
 • วิศวกรรม
 • งานขาย
 • การจัดการ
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมไฟฟ้า
ที่ตั้งบริษัท:สมุทรปราการ
เว็บไซต์:www.sevenoaks.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1988

บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด เป็นผู้รับออกแบบและรับเหมาระบบเครื่องกลไฟฟ้า สุขาภิบาล และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ครื่องจักรจากต่างประเทศ ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อขยายตลาดในส่วนงานต่างๆ

ร่วมงานกับเรา: บริษัทเราเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่มาก แต่มีความแข็งแกร่ง เพราะเราทำงานกันเป็นทีม พนักงานทุกคนพร้อมทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของบริษัท จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทของเราเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเราอยู่อย่างเป็นกันเองและมีความอบอุ่น ขณะนี้ทางบริษัทต้องการหาผู้ที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งต่อองค์กรและตนเอ ... อ่านต่อ

 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 1
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 2
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 3
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 4
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 5
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 6
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 7
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 8
 • หางาน สมัครงาน เซเว่นโอ๊คส์ 9
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฝึกอบรม
 • ลาคลอด
 • ประกันสังคม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งสมัครงาน รีเจนท์ จิลวารี่สมัครงาน ทูซีทูพีสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ