พนักงานการเงินอาวุโส

(เกรด 6 - 8)

ส่วนบริหารเงิน

ฝ่ายบริหารการเงิน

จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การบัญชี    คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์

อายุไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

มี Treasury Dealer Certificate ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

มีประสบการณ์ทำงานด้าน Treasury มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้
ในระดับดีมาก

มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ ๆ ของธนาคาร และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมได้ สามารถติดต่อสื่อสาร / ประสานงานกับบุคคลที่หลากหลายได้

มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน และพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา

สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารได้นอกเวลางานปกติในกรณีที่ต้องการงานเป็นการเร่งด่วน

เอกสารประกอบการสมัคร

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

·       สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร

·       ใบรับรองคุณสมบัติในการประกอบอาชีพ (Treasury Dealer Certificate)

·       หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด

·       ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)

·       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

·       ใบสำคัญทางทหาร  สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)

·       รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

กำหนดการรับสมัคร

                        ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์            www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265

ประสบการณ์ที่จำเป็น
  • 3 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
  • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
เงินเดือน
  • สามารถต่อรองได้
สายงาน
  • การเงิน
ประเภทงาน
  • งานประจำ
อายุ
  • ตั้งแต่ 24 ถึง 36

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:n/a
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.ghbank.co.th/th/
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a
คะแนน:5/5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่ ... อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • หางาน สมัครงาน ธอส 1
  • หางาน สมัครงาน ธอส 2
  • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แอพบิท สตูดิโอสมัครงาน อินโฟเควสท์สมัครงาน นิวตริสมัครงาน โซนี่ เทคโนโลยี