ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

KEY RESPONSIBILIES (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

1. งานตรวจบัญชีรับ                  

 • ตรวจสอบใบสรุปการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าพร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ (ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ Access, SAP กับเอกสารอนุมัติการปล่อยเช่า, เอกสารยืนยันการเช่า, สัญญาเช่า, ใบส่งมอบพื้นที่, เอกสารอนุมัติยกเลิกการเช่า, ใบส่งคืนพื้นที่ และอื่นๆ)
 • ตรวจสอบทะเบียนคุมค่าเช่า พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ  (ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับใบสรุปการปรับปรุงข้อมูลลูกค้า) ก่อนส่งให้บัญชี AR ออกใบแจ้งหนี้
 • ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ (ตรวจสอบกับทะเบียนคุมค่าเช่า, รายงานรายได้ค่าสาธารณูปโภค, รายงานรายได้ค่าจอดรถรายเดือน) พร้อมลงนามในใบแจ้งหนี้, ตรวจสอบรายงานสรุปการออกใบแจ้งหนี้ (ประจำงวดและประจำเดือน) พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบรายงานสรุปการ Upload ข้อมูลใบแจ้งหนี้จากระบบ Access เข้า SAP (ตรวจสอบกับรายงานสรุปการออกใบแจ้งหนี้ที่ได้ลงนามไปแล้ว) พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบแบบอนุมัติสิ้นสุดสัญญาเช่า/เอกสารการอนุมัติต่อสัญญา และเอกสารประกอบทั้งหมด ที่ทางหน้างานส่งมา พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ  ก่อนเสนอคุณนงนุชลงนามอนุมัติ
 • ตรวจสอบใบลดหนี้และเพิ่มหนี้ตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมลงนามการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงนาม ในใบสำคัญรับ (RV)
 • ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย พร้อมลงนามในรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ทางบัญชี AR ได้สอบทานแล้ว
 • ตรวจสอบรายงานกระทบยอดหนี้ (AR) รายได้ตามทะเบียนคุมค่าเช่า,รายงาน summarized,รายได้ตาม SAP ประจำเดือน พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าและรายได้ค่าเช่าสำหรับ GL เดือนปัจจุบันและ GL เดือนก่อน พร้อมลงนามตรวจสอบ
 • ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ความแตกต่างของรายได้ค่าเช่าระหว่างข้อมูลจาก GL และ Rent Roll พร้อมลงนามตรวจสอบ
 • ตรวจสอบรายงานเงินค้ำประกันรับ พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ
 • 1.13    ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานกระทบยอดหนี้ค้าง (AR Aging) ประจำเดือน พร้อมลงนามตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ รายงานสรุปลูกค้าที่สิ้นสุดสัญญา และตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป (JV) ที่ทางบัญชี AR ได้สอบทานเอกสารจากหน้างาน
 • ตรวจสอบข้อมูลรายงาน TAS17 พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ

2. งานตรวจบัญชีจ่าย                

 • ตรวจสอบรายงานค่านายหน้า, รายงานค่าบริหารอาคาร, รายงานการคำนวณต้นทุนสาธารณูปโภค  พร้อมลงนามตรวจสอบ  ก่อนส่งให้ส่วนงานบัญชี AP บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและทำจ่าย
 • ตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป (JV) พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ  สำหรับการตั้งหนี้จ่ายเงินประกัน,  ค่าใช้จ่ายดำเนินการ, จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ, เคลียร์เงินสดย่อย, ทดรองจ่ายและการเคลียร์ทดรองจ่าย
 • ตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป (JV)สำหรับการ โอน/ริบเงินประกัน  พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบใบสำคัญรายวันทั่วไป (JV)สำหรับการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ  พร้อมลงนามตรวจสอบ
 • ตรวจสอบรายละเอียดสรุปสัญญาจ่าย/ภาระผูกพัน ที่ทาง AP เป็นผู้จัดทำ (Update ทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนแปลงสัญญา)

3. งานด้านภาษี         

 • ตรวจสอบรายงานภาษี ได้แก่ ภงด.3 และ ภงด.53 พร้อมลงนามผู้ตรวจสอบในใบสำคัญรายวันทั่วไป (JV)
 • ตรวจสอบภาษีซื้อ ภาษีขาย ที่จัดทำโดยบัญชี AR AP  และยื่นแบบภพ 30
 • จัดทำ ภงด 50 51

4. งานงบการเงิน      

 • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบกับเดือนก่อน, เปรียบเทียบกับงบประมาณ
 • จัดส่งงบการเงินให้กับผู้บริหาร (GM : Template 6100 หรือ 6200, CFO/พี่ปุ้ม : F.01)
 • จัดส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงินให้กับหัวหน้าหน่วยบัญชีกองทุน เพื่อตรวจสอบก่อนจัดส่งให้ผู้บริหาร
 • ตรวจสรายละเอียดประกอบงบการเงิน และลงนามผู้ตรวจสอบ
 • Upload ข้อมูลเข้า Info PM (Conso)
 • Reconcile รายได้ตาม GL และ ภพ30
 • นำส่ง JV ปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน ให้คุณสุภัทรา รวมถึง หากมีรายการปรับปรุงพิเศษที่เกิน 1 ล้านบาท ให้แจ้งด้วย
 • จัดส่ง Rent Roll โดยวางใน "NAS" ให้ฝ่ายบริหาร

5. การสื่อสารเพื่อให้งานสำเร็จ  

 • ประสานงานกับ BU เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • ประสานงานกับสรรพากร
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายใน

6. งาน Adhoc อื่น (โปรดระบุ)   

 • จัดทำรายละเอียดภาษีโรงเรือน (Report ส่วนกลางปีละ 1 ครั้ง)
 • ตรวจนับทรัพย์สิน
 • ตรวจเช็ครายงาน W/H ปี57 TP กับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับ
 • ตรวจค้น W/H ปี53-56 TP จาก RV เพื่อหาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรเพิ่มเติม
 • ตรวจสอบรายละเอียดการตั้งหนี้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำการจ่ายรอบ 10, 25 ของเดือน

QUALIFICATIONS (คุณสมบัติ)

 1. Education Background (การศึกษา): ปริญญาตรี
 2. Year of Experiences (ประสบการณ์): 3ปีขึ้นไป
 3. Special Requirement (ความสามารถพิเศษ): สามารถใช้ระบบSAP,Excel,Access,Wordได้

Direct contact

 1. สุภาวิดา ครุฑธาพันธ์  โทร. 02-2279582 ต่อ 5825, 062-605-7254
 2. สุปัญชลี หาญสุโพธิพันธ์  โทร. 091-5761106
ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Microsoft Access
 • Excel
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการเงิน
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 3 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Taxation
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • SAP
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.assetworldcorp-th.com/
ก่อตั้งเมื่อปี:2003
คะแนน:5/5

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น คือหนึ่งกลุ่มธุรกิจในเครือ ที.ซี.ซี. กรุ๊ป ธุรกิจหลักของเรา คือ การพัฒนาและลงทุนในโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอาคารสำนักงาน เราสร้างสรรค์โครงการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม โดยผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรระดับ World-Class I ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: เราพร้อมส่งเสริมศักยภาพและความสามารถเฉพาะบุคคลให้กับพนักงานของเรา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และเพื่อให้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีสวัสดิการให้อย่างครบครัน ที่ทำงานเดินทางสะดวกติดกับรถไฟฟ้าช่องนนทรี ต้องการคนรุ่นใหม่ฝีมือดีมาร่วมผลักดันให้พันธกิจของเราสำเร็จ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: สาทร
สำนักงานใหญ่: 56th Floor Empire Tower 1 South Sathorn Rd Yannawa Bangkok 10120
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 1
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 2
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 3
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 4
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 5
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 6
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 7
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 8
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 9
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 10
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 11
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 12
 • หางาน สมัครงาน แอสเสท เวิรด์ 13
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • ประกันทันตกรรม
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาคลอด
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เดวิด เยอร์แมนสมัครงาน Cinematiqueสมัครงาน มาสเตอร์ กรุ๊ปสมัครงาน สนุก
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ