ผู้ตรวจสอบธุรกิจธนาคาร


Responsibilities

  • เสนอแผนปฎิบัติการ / วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบ , วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบงาน
  • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบด้านธุรกิจธนาคาร พร้อมข้อเสนอแนะและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งให้แก้ไข/ปรับปรุง
  • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายงาน / หน่วยงานของธนาคารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  • จัดกระบวนการต่างๆในความรับผิดชอบเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

Qualifications

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ/การจัดการ ตลาดทุน/ตลาดเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะในธุรกิจของธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
  • ทักษะทางด้านภาษา / การนำเสนอ (Presentation) / การใช้ MS Office

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • คณะการเงิน
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะเศรษฐศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: 3 ปี

ประเภทธุรกิจ: การเงิน, บัญชี

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้