Location: ยานนาวา/สาทร/บางคอแหลม


Responsibilities

 • คีย์ข้อมูลขาย และรายการวันอื่นๆผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป และ Microsoft Exel
 • จัดเตรียมรายการขาย (Order) และประสานงานขายกับตัวแทนขาย
 • ออกใบกำกับภาษีขายและจัดทำใบลดหนี้
 • ติดตามกำหนดการวางบิลและรับชำระบิลกับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าสำหรับการบริการหลังการขายอื่นๆ
 • ดูแลระบบติดตามงานซ่อม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ Microsoft Exel ได้เป็นอย่างดีสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะด้านการประสานงานกับคน
 • ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
 • ชอบเรียนรู้การทำงานใหม่ๆ ชอบทำงานที่หลากหลาย และต้องการเติบโตในอาชีพการงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ กล้าคิด กล้านำเสนอ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการตลาด

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

AGE PREFERRED: FROM 25 TO 35

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: ไม่ได้ระบุ

ประเภทธุรกิจ: งานขาย