สวัสดิการ

  • ค่าเดินทาง
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานนอกสถานที่
  • ประกันสังคม

ค้นหาบริษัทอื่น