โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ

จึงรับสมัครทีมวิจัยที่มีความสนใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์จริง (real-world data) ชอบและสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ในระบบบริการสุขภาพ (routine healthcare data) เพื่อตอบโจทย์วิจัยให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ดังนี้คือ

ตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย (ชีวสถิติ/ สถิติ/ ระบาดวิทยา)

จำนวน 1-2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เก็บรวบรวม ตรวจสอบ จัดทำ จัดการข้อมูลต่างๆ และวางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
 • ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและนำเสนอการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภาพ
 • จัดทำรายงานผลการศึกษาและเอกสารวิชาการ และเขียนบทความตีพิมพ์
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ และผลการศึกษาวิจัยในเวทีต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • สนับสนุนฝ่ายอื่นๆ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร HITAP

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาระบาดวิทยา/ ชีวสถิติ/ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือทำวิจัยด้านสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น STATA, R, PYTHON
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และมีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ทั้งในการทำงานปกติและภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail)

• ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่ แถบ download)
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน :ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งอีเมลใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: [email protected] สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • งานวิจัยและวิทยาศาสตร์
 • งานสาธารณสุข / การแพทย์
 • นักวิเคราะห์
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50-100 คน
ประเภทบริษัท:งานวิจัย / งานสำรวจ
ที่ตั้งบริษัท:นนทบุรี
เว็บไซต์:hitap.net
ก่อตั้งเมื่อปี:2007

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP (ไฮแทป) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรวิจัย กึ่งอิสระ ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอง ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: ทิศทางการดำเนินงานของ HITAP จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดำเนินงานของ HITAP ได้แก่ การที่สังคมไทย ‘มี’ ‘เข้าถึง’ และ ‘ใช้’ เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสม การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบ กระบวนการและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระเบียบวิจัยที่ม ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: เมืองนนทบุรี
สำนักงานใหญ่: ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 3
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • ประกันสังคม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ลินสมัครงาน อวิเท็กซ์สมัครงาน ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยีสมัครงาน WorkVenture Technologies