โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้คือ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ
• ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในความรับผิดชอบ เช่น บทความวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รายงานวิจัย เอกสารนโยบาย เป็นต้น
• บริหารเงินในโครงการวิจัยที่ตนเองเป็นผู้ช่วยวิจัยในแต่ละโครงการให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินที่ใช้ในแต่ละโครงการ
• ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
• จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมของโครงการที่รับผิดชอบ
• จัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร(ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ)
• จัดทำเอกสาร/ข้อความเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
• ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี
• สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
• มีความรับผิดชอบสูง อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย อย่างน้อย 1 ปีหรือเคยทำงานเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

• ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลดที่นี่หรือที่ แถบ download)
• ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
• สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
• ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
• ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงินเดือน :ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-5904549, 02-5904374, 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก :

การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครทางอีเมลได้ที่
นายบัณฑูร จันทร์เขียว อีเมล: [email protected]

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม www.hitap.net

ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • งานวิจัยและวิทยาศาสตร์
 • งานสาธารณสุข / การแพทย์
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50-100 คน
ประเภทบริษัท:งานวิจัย / งานสำรวจ
ที่ตั้งบริษัท:นนทบุรี
เว็บไซต์:hitap.net
ก่อตั้งเมื่อปี:2007

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP (ไฮแทป) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรวิจัย กึ่งอิสระ ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอง ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: ทิศทางการดำเนินงานของ HITAP จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดำเนินงานของ HITAP ได้แก่ การที่สังคมไทย ‘มี’ ‘เข้าถึง’ และ ‘ใช้’ เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสม การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบ กระบวนการและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระเบียบวิจัยที่ม ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: เมืองนนทบุรี
สำนักงานใหญ่: ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 3
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • ประกันสังคม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน คริมสัน เอ็ดดูเคชั่นสมัครงาน วี แอส แอลสมัครงาน พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นสมัครงาน อัลฟ่า