สมัครงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ หนึ่งในห้าแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นแหล่งสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศช...

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ หนึ่งในห้าแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นแหล่งสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดป้ายนาม "วิทยาลัยศรีปทุม" โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมภารกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้

  1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปณิธาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการของสังคม และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2. การส่งเสริมและผลักดันให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัย และมีคุณภาพ
  3. การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ รวมทั้งนำองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด 2009
ทุนการศึกษา
ลดค่าเล่าเรียน บุตรบุคลากร
ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา/เสนอผลงานวิชาการ
ฟิตเนสของมหาวิทยาลัย

ไม่มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขณะนี้
ดูตำแหน่งงานที่น่าสนใจอื่นๆจากบริษัทที่คล้ายกัน ดังต่อไปนี้

ประเภทบริษัท
Education

เว็บไซต์
www.spu.ac.th

ผลประโยชน์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทุนการศึกษา
  • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ที่ตั้งบริษัท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900