ผู้เชี่ยวชาญงานบริหารการขายลูกค้าผู้ประกอบการ
Working Location / สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

  • กำหนดตัววัดผลการดำเนินงาน (KPIs) และเป้าหมายรายบุคคลสำหรับทีมขาย SME
  • จัดทำรายงานสรุปผลงานรายบุคคลตามตัววัดผลการดำเนินงาน (KPIs)
  • วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละตัววัด (KPIs) เพื่อประเมินผลตัววัดและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • จัดทำรายงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของทีมขาย เช่น รายงานปริมาณการให้สินเชื่อใหม่และประมาณการรายเดือน รายงานปริมาณสินเชื่อรวม เป็นต้น

Qualifications

  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel เช่น การใช้สูตร / Pivot Table เป็นต้น หากมีทักษะ Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร การเจรจาโน้มน้าว การบริหารความขัดแย้ง และนำเสนองาน
  • มีทักษะเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถบริหารงานภายใต้สภาวะเร่งด่วน/กดดัน
  • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจธนาคาร วิสัยทัศน์ โครงสร้าง และลักษณะการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: ไม่ได้ระบุ

ประเภทธุรกิจ: การเงิน, ไอที / เขียนโปรแกรม

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้