Working Location: สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

  • จัดหากลยุทธ์และบริหารงานทรัพยากรบุคคลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ

Qualifications

  • ปริญญาตรี/โท MBA , HRM , HRD , Politics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
  • มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และการออกแบบโครงสร้างองค์การ (Strategy & Organization Design)

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • คณะพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: ไม่ได้ระบุ

ประเภทธุรกิจ: บริหารทรัพยากรบุคคล, กลยุทธ์ / วางแผน

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้