Location: พญาไท


Responsibilities

  • ควบคุมคุณภาพและเครดิตของธนาคารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะและการแข่งขัน โดยพัฒนานโยบายเครดิตทั้งลักษณะ Policy Lending และ Formula Lending (Credit scoring)
  • เสริมสร้างให้ธนาคารมีเครดิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยมีการประสานงานพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเครดิตซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการและหลักธรรมาภิบาล
  • ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิตมีความรู้ด้านเครดิตที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความเข้าใจในข้อกำหนดของทั้งธนาคารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยจัดการและประสานให้ทั้งเครือธนาคารมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเครดิตในมาตรฐานเดียวกัน

Qualifications

  • จบการศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านนโยบายเครดิต / บริหารภาพ Portfolio หรืองานธนาคารที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการการบริหารจัดการงานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการประสานงาน

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะการเงิน
  • คณะบริหารธุรกิจ

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: 3 ปี

ประเภทธุรกิจ: พัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้