ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการละพัฒนากระบวนการเครดิต

Location: พญาไท


Responsibilities

 • บริหารโครงการพัฒนากระบวนการและระบบงาน ที่เกี่ยวกับสินเชื่อโดยทำหน้าที่เป็น Project Owner
 • มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ การออกแบบพัฒนากระบวนการ การนำเสนอความคิดเพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาระบบงานเครดิต
 • ศึกษานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อ เพื่อนำมาใช้ประกอบการหาแนวคิดพัฒนากระบวนการและระบบทางด้านสินเชื่อ
 • ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ITเพื่อผลักดันให้โครงการประสบผลสำเร็จ
 • ติดตามและผลักดันให้เกิดการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเครดิตตามแนวทางที่กำหนดไว้

Qualifications

 • จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหาร บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการพัฒนากระบวนการหรือระบบงานที่เกี่ยวกับสินเชื่อหรืองานธนาคารที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้าน Project Management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการการบริหารจัดการงานการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการประสานงาน

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะการเงิน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: 3 ปี

ประเภทธุรกิจ: การจัดการ

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้