ดูแลบริหารงาน HR Management ทั้งระบบ


Responsibilities

 • กำหนดตำแหน่ง, ลักษณะงานและผลตอบแทน
 • บริหารการสรรหาบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
 • บริหารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
 • บริหาร Payroll และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (Personnel Administration)
 • งานสวัสดิการ และงานประกันสังคม
 • ดูแลความประพฤติและวินัยของพนักงาน
 • ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance & Reward Management)
 • งานสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • งานวางแผนกำลังพล, กลยุทธ์ และการบริหารบุคคล (HR Planning)
 • พัฒนาบุคลากร (Training & Development)และงานวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning)
 • งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
 • ให้คำปรึกษาแบบส่วนบุคคล (Counselling)

Qualifications

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษTOEIC 720 คะแนนขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคลมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถบริหารจัดการงานตามนโยบายของบริษัท
 • มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเติบโตไปกับบริษัท
 • มีทัศนคติ, มนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการเรียนรู้ที่เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารทีม
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้และการจัดการเชิงธุรกิจ
 • มีความเข้าใจดีเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION REQUIRED (one of the below)

 • คณะพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

AGE PREFERRED: FROM 27 TO 50